We talk about winter.

 

 

 

the coldest – ամենացուրտ

season – եղանակ

frozen – սառած

evergthing – ամեն ինչ

get longer – երկարել

get shorter-կարճանալ

covered with snow – ծածկված ձյունով

some-որոշ

like-ինչպիսիք են

bear-Առջ

hedgehog-ոզնի

bat-չղջիկ

turtle-կրիա

during- ընթացքում

shovel-բահով մաքրել

path-ուղի, ճամփա

driveway-փողոց, մեքենաներ, ճանապարհ

should wear-պետք է հագնել

to keep worm-տաք պահել

to fight – կռվել

build-կառուցել

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s