Մաթեմատիկա 16.04,2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 –

հարյուր քսան յոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունիննը

368.208 –

երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 –

վեց հարյուր իննսուն վեց հազար երեք հարյուր ութսուն երկու

915.874 –

իննը հարյուր տասնը հինգ հազար ութ հարյուր յոթսունչորս Continue reading “Մաթեմատիկա 16.04,2020”