Մաթեմատիկա 05.05.20

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս – 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց –507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ –112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ –153425 Continue reading “Մաթեմատիկա 05.05.20”