Pip Pip Goes to Londan

 

Unknown words and expressions

fame-համբավ

fortune – բախտ

guard-

busy- զբաղված

to be afraid of- վախենալ

to be able- կարողանալ

for good luck- հաջողության համար

fountains- շատրվան

to scooped out- դուրս բերել, փորել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s