The Pet Store. Ընտանի կենդանիների խանութ

The pet store


George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George
asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big.
First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes
them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a
small pet.
Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are
what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages
too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage.
George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about
a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have
snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they
won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide
sometimes.
George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle
and a list of what types of turtles the store has.

Ընտանի կենդանիների խանութ

Ջորջը ընտանի կենդանիների խանութում է, փնտրում է, թե ինչպիսի ընտանի կենդանի նա կարող է ընտրել իր ծննդյան կապակցությամբ: Ջորջը հարցրեց արդյոք կարող է ձի ունենալ, բայց իր ծնողները ասացին ոչ, քանի որ ձիերը շատ մեծ են:

Առաջինը նա տեսավ շների և կատուների: Ձագուկ շները կոչվում են քոթոթներ, իսկ կատուները՝ կատվի ձագեր: Ջորջը հավանեց նրանց, քանի որ նրանց հեշտ էր խնամել և կարող էր շատ խաղալ նրանց հետ, բայց նրանք մեծանում են: Ջորջը ուզում էր փոքրիկ տնային կենդանի:

Հետո Ջորջը տեսավ կենդանիների, որոնք ստիպված են ապրել վանդակում: Նա տեսավ նապաստակներ, ծովախոզուկներ և մկներ: Նա հավանեց այս կենդանիներին, քանի որ դրանք փոքր էին: Թռչունները նույնպես ապրում էին վանդակում:Ջորջը տեսավ թութակ, դեղձանիկ: Նա դրանց բոլորին հավանեց, բայց նա վանդակը մաքրել չէր ցանկանում:

Ջորջը տեսավ կենդանիներ ակվարիումի մեջ: Ակվարիումներ, որոնք լցված էին ջրով, իսկ դրանց մեջ կային ձկներ և կրիաներ: Նա մտածեց ոսկե ձկնիկի մասին, բայց որոշեց, որ կրիաներին ավելի շատ է հավանում:

Նա նաև տեսավ ակվարիումներ՝ քարերով և ավազով լցված, որոնց մեջ կայինօձեր, սարդեր և խեցգետիններ, բայց Ջորջը վախենում էր դրանցից:

Ջորջը ամենից շատ հավանեց կրիաների, բայց դրանք չէին տեղավորվի փոքրիկ ձկների համար նախատեսվածամանում: Կրիաների համար անհրաժեշտ է մեծ ակվարիումներ, որպեսզի նրանք կարողանան երբեմն լողալ, երբեմն էլ թաքնվել:

Ջորջը իր ծննդյան կապակցությամբ ցանկացավ կրիա ունենալ: Նա գնեց գիրք, թե ինչպես կարելի է խնամել կրիաներին և գնեց խանութում առկա կրիաների տեսակների ցուցակը: