Դասարանական աշխատանք 18.12.20

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտուն- ան(ածանց) + տուն(արմատ),

 ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Սաղարթախիտ-սաղարթ(արմատ) + ա(հոդակապ) + խիտ(արմատ), եղնիկ(արմատ), վարդագույն-վարդ(արմատ)+ա(հոդակապ)+գույն(արմատ), լեռնային-լեռ(արմատ)+ային(ածանց),  քաջություն-քաջ(արմատ)+ություն(ածանց), սար(արմատ), անթարթ-ան(ածանց)+թարթ(արմատ), դասընկեր-դաս(արմատ)+ընկեր(արմատ)

      2.Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

      3.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s