Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

  • 87∙9=9∙87=783
  • 25∙33=33∙25=825
  • 192∙16=16∙192=3072
  • 24∙543=543∙24 =13032

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը: 

 (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

(8∙3) ∙5=8∙(3∙5)=120

(2∙18) ∙4=2∙(18∙4)=180

11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9=792

27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6=810

3. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով: 

  • 3∙4∙5=60
  • 25∙4∙7=700
  • 20∙10∙17=3400
  • 38∙24∙5=4560

4. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

4∙25∙138=13800

2∙14∙25∙5=3500

6∙4∙5∙20=2400

5. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

  • 290+290+290+290+290+290+290+290+290 
  • 2388+2388+2388=9774

6. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞ մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։ 

36:12=3 3×15=45մ