Little Red Riding Hood

Առաջադրանքներ՝

Watch the story and put the sentences in order. / Դիտեք տեսանյութը և նախադասոէթյունները դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ:

One day Little Red Riding Hood went to visit her granny.

On her way she met a wolf.

The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up.

The wolf opened his mouth wide and Granny jumped out.

The woodcutter heard a loud scream and ran to the house.

Little Red Riding Hood looked at the wolf’s eyes, ears, nose and teeth.

Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

Watch the story. Match what Little Red Riding Hood and the wolf say./ Դիտել տեսանյութը և նախադասությունները համապատասխանեցնել իրար:


Granny, what big eyes you have! All the better to hear you with!
Granny, what big ears you have! All the better to eat you with!
Granny, what a big nose you have! All the better to see you with!
Granny, what big teeth you have! All the better to smell you with!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s